Nước mía – Sugarcane

Nước mía Đồng Bằng Sông Cửu Long
Mekong Delta sugarcane & rambutan, jackfruit, peanut…

Price: 65,000 VND

Nước mía & mãng cầu
Sugarcane & soursop

Price: 65,000 VND

Đá me & nước mía

Price: 65,000 VND

All price are in VND
Giá niêm yết bằng VND